Komentar zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Zakoni i propisi > Popis zakona i propisa po područjima > Vlasničkopravni odnosi • Opći propisi • Hrvatska komora arhitekata

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Komentar zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Ako bi putovi i staze postali neuporabljivi zbog poplave ili kojega drugoga slučaja, mora se do uspostave prijašnjega stanja odrediti novi prostor, ako nadležna vlast odmah ne poduzme potrebne mjere. Upravljanje stvarju Pravo na upravljanje Članak 39. No, samovlasno je i kad je èin oduzimanja ili smetanja posjeda uèinjen u nekom javnom, društvenom ili sliènom interesu, ako nije dopušten zakonom ili na temelju zakona. Kad je vlasništvo uvjetovano ili oroèeno djelovanjem prema treæima, tada samim ispunjenjem uvjeta, odnosno istekom roka ono pripada potonjem vlasniku, ako zakonom nije drukèije odreðeno, a pravna raspolaganja stvarju koja je bio poduzeo prethodni vlasnik gube uèinak. Tko se na postojanje takva pravnoga temelja poziva, treba ga i dokazati. Zabrana mijenjanja naravnoga toka vode Članak 112. Nije pripadak ona stvar koja se prema shvaæanju u prometu ne smatra pripatkom.

Nächster

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Komentar zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Pravo zahtijevati da se zajedničko vlasništvo podijeli određivanjem koliki suvlasnički dio pripada određenom zajedničaru na ime njegova udjela u zajedničkom vlasništvu imaju: - vjerovnici glede udjela njihova dužnika, - nasljednici glede ostaviteljeva udjela, - svatko glede udjela bilo kojega od zajedničara, ako za to ima pravni interes. Pravo na posjed može se utvrðivati i ostvarivati pred sudom, ili drugim nadležnim tijelom vlasti, neovisno o trajanju i ishodu postupka za zaštitu posjeda. Građenje na tuđem zemljištu Članak 152. Uporaba tuđe nekretnine radi izvođenja radova Članak 107. Vlasnik nekretnine je dužan poduzeti sve potrebne mjere da kišnica koja se slijeva s njegove zgrade ne pada na tuđu nekretninu. Pravo stvarnih služnosti koje je na teret neke nekretnine osnovano na temelju zakona, ali nije upisano u zemljišnu knjigu, ne može se, niti kad je utvrđeno odlukom suda, suprotstaviti pravu onoga koji je postupajući s povjerenjem u zemljišne knjige u dobroj vjeri upisao svoje pravo na nekretnini dok još nije bilo upisano to pravo služnosti koje je osnovano na temelju zakona. Jednako kao i vlasnik ovlašteni su to zahtijevati i oni koji nekretninu posjeduju na temelju prava izvedenoga iz njegova.

Nächster

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Komentar zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipoviæ, v. Prirastanje glavnoj stvari Članak 150. Pravo na posjed može se utvrđivati i ostvarivati pred sudom, ili drugim nadležnim tijelom vlasti, neovisno o trajanju i ishodu postupka za zaštitu posjeda. Pravo na zaštitu posjeda Èlanak 21. Osobito o vlasništvu Republike Hrvatske i drugih osoba javnoga prava Èlanak 35. Zaštita autorskog prava Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i mogu se koristiti samo pod uvjetima propisanim Zakonom.

Nächster

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Komentar zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Učinak te zabilježbe traje dok ona ne bude izbrisana, s time da taj učinak i bez brisanja prestaje protekom pet godina od upisa, ali tijek toga roka zastaje za vrijeme stečajnoga i ovršnoga postupka. Opće odredbe Povlasna nekretnina i služnost Članak 186. Prestanak rada fondova Članak 386. Prestanak vlasništva na posebnom dijelu Propast predmeta Članak 94. Na temelju potvrde iz stavka 2.

Nächster

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Komentar zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija. U takvu sluèaju to je njezino pravo prestalo, a da li æe ona moæi za to tražiti naknadu od otuðivatelja, prosuðivat æe se prema obveznopravnim pravilima. Tko se na postojanje takva pravnoga temelja poziva, treba ga i dokazati. Tuđa prava na diobu Članak 64. Tko tvrdi da takvo pravo postoji na nekom odvojivom dijelu, treba to i dokazati. Poslovi redovite uprave Članak 86. Način osnivanja služnosti na pokretninama Članak 222.

Nächster

Stvarno pravo

Komentar zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima »Narodne novine«, br. Ako netko povrijedi vlasnikovo pravo vlasništva nevaljanim upisom u zemljišne knjige, vlasnik se ima pravo štititi od toga sredstvima koja za zaštitu knjižnih prava daju pravila zemljišnoknjižnoga prava. Ugovor u svezi zajedničkih dijelova Članak 377. Opæi uvjeti korištenja Odgovornost za objavljene sadržaje Narodne novine d. Podaci koji se ne smiju tražiti Èlanak 27. Glede onoga što o zajedničkom vlasništvu nije određeno ovim ili drugim zakonom, niti proizlazi iz naravi takva vlasništva, prosuđivat će se prava i dužnosti zajedničara odgovarajućom primjenom pravila postavljenih za suvlasnike. Isto vrijedi i za pravo vlasništva ustanova, te s njima izjednačenih pravnih osoba.

Nächster

Stvarno pravo

Komentar zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Isto vrijedi i za pravo vlasništva ustanova, te s njima izjednaèenih pravnih osoba. Utjecaj na ograničena stvarna prava Članak 151. Posebno o napuštenim nekretninama Članak 133. Određivanjem njegova suvlasničkoga dijela, postaje on suvlasnik s ostalima, koji u preostalom dijelu ostaju zajednički vlasnici, sve dok se i oni ne podijele. Opće odredbe Služnosti osobne naravi Članak 199. Pravni položaj upravitelja Članak 45.

Nächster